Chính sách nhân sự

Thời gian làm việc tại Obox Group như thế nào?

Thời gian làm việc tại Obox Group được cố định theo sự sắp xếp của quản lý hoặc linh hoạt theo lịch đăng ký của nhân sự và thể hiện trong hợp đồng làm việc, nhưng đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Tất cả nhân sự đều phải tuân thủ thời gian làm việc đã đăng ký, không được đi trễ – về sớm trừ trường hợp khẩn cấp có sự đồng ý của quản lý trực tiếp.

Obox Group có những chương trình đào tạo nào cho nhân viên?

Ở Obox Group, tất cả các phòng ban liên tục có những chương trình đào tạo theo từng chuyên môn công việc, tuy nhiên nhân sự ở những vị trí không cùng chuyên môn có thể cùng tham gia vào các chương trình đào tạo đó.

Cụ thể, các chương trình đào tạo ở Obox Group thường có: Xây dựng hệ thống tuyển dụng và kỹ năng phỏng vấn, Khoá học về sử dụng Adobe Photoshop cấp cao, Bài giảng về tìm kiếm đam mê tuổi trẻ, Ứng dụng Thần số học, Khoá học Sale & Marketing hàng tuần, Xây dựng Trải nghiệm khách hàng,… và rất nhiều khoá học khác liên quan tới công việc cũng như cuộc sống mà tất cả nhân sự ở Obox Group đều được tham gia.

Tiêu đề bài viết trong mục Câu hỏi 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.